Workshop Chairs

Xiu-Shen Wei

Nanjing University of Science and Technology

Peng Wang

University of Wollongong

Yu-Feng Li

Nanjing University

Rui Xia

Nanjing University of Science and Technology

Jian Yang

Nanjing University of Science and Technology

Workflow Chairs

He-Yang Xu

Collaborator

IJCAI 2021 Workshop ©2021